Giờ giao dịch kỳ nghỉ

Forex
Sản phẩm giao dịch Ngày Quốc khánh Trung Quốc Ngày thứ hai của Tết Trung thu Ngày thứ hai của Tết Trùng Dương
1 Oct 2020 2 Oct 2020 26 Oct 2020
Tất cả Forex Thời gian giao dịch bình thường Thời gian giao dịch bình thường Thời gian giao dịch bình thường
Metals
Sản phẩm giao dịch Ngày Quốc khánh Trung Quốc Ngày thứ hai của Tết Trung thu Ngày thứ hai của Tết Trùng Dương
1 Oct 2020 2 Oct 2020 26 Oct 2020
XAUUSD Thời gian giao dịch bình thường Thời gian giao dịch bình thường Thời gian giao dịch bình thường
XAGUSD Thời gian giao dịch bình thường Thời gian giao dịch bình thường Thời gian giao dịch bình thường
Crypto CFDs
Sản phẩm giao dịch Ngày Quốc khánh Trung Quốc Ngày thứ hai của Tết Trung thu Ngày thứ hai của Tết Trùng Dương
1 Oct 2020 2 Oct 2020 26 Oct 2020
All Crypto Pairs Thời gian giao dịch bình thường Thời gian giao dịch bình thường Thời gian giao dịch bình thường
Countdown Contracts
Sản phẩm giao dịch Ngày Quốc khánh Trung Quốc Ngày thứ hai của Tết Trung thu Ngày thứ hai của Tết Trùng Dương
1 Oct 2020 2 Oct 2020 26 Oct 2020
Crypto Countdown Contracts Thời gian giao dịch bình thường Thời gian giao dịch bình thường Thời gian giao dịch bình thường
Forex Countdown Contracts Thời gian giao dịch bình thường Thời gian giao dịch bình thường Thời gian giao dịch bình thường
Index Countdown Contracts Thời gian giao dịch bình thường
Thời gian giao dịch bình thường
Thời gian giao dịch bình thường
XAUUSD.cc Thời gian giao dịch bình thường
Thời gian giao dịch bình thường
Thời gian giao dịch bình thường
XAGUSD.cc Thời gian giao dịch bình thường
Thời gian giao dịch bình thường
Thời gian giao dịch bình thường
METALS.cc Thời gian giao dịch bình thường
Thời gian giao dịch bình thường
Thời gian giao dịch bình thường
COMMOD.cc Thời gian giao dịch bình thường Thời gian giao dịch bình thường Thời gian giao dịch bình thường
Energy
Sản phẩm giao dịch Ngày Quốc khánh Trung Quốc Ngày thứ hai của Tết Trung thu Ngày thứ hai của Tết Trùng Dương
1 Oct 2020 2 Oct 2020 26 Oct 2020
NATGAS.f Thời gian giao dịch bình thường Thời gian giao dịch bình thường Thời gian giao dịch bình thường
UKOIL.f Thời gian giao dịch bình thường Thời gian giao dịch bình thường Thời gian giao dịch bình thường
USOIL.f Thời gian giao dịch bình thường Thời gian giao dịch bình thường Thời gian giao dịch bình thường
Giải thưởng
Ngoài ra, bạn có thể gửi email cho chúng tôi tại: [email protected]
Liên hệ: +164 6586 2199

Copyright © 2021 Whale Market Inc. All rights reserved.
No portion of this website may be reproduced without permission.

WordPress Lightbox